Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์

Showing results 21 to 40 of 70 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2530การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพัฒนาชนบท: การศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาชนบท ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุภาณี อ่อนชื่นจิตร; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; เยาวณี จรูญศักดิ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2546การรับรู้และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ด้านการจัดการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้บริหารการพยาบาลในคลินิกและชุมชนของโรงพยาบาล 14 จังหวัดภาคใต้สุนันท์ ศรีวิรัตน์; สุภาณี อ่อนชื่นจิตร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2528การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานทิพวรรณ รมณารักษ์; วรรณี จันทร์สว่าง; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2539การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มการรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2540-2542 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วรรณี จันทร์สว่าง; ไขแสง ชวศิริ; ทัศนีย์ นะแส; จุฑามาศ อินทรปรีชา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2535การสร้างมาตรฐานการพยาบาลในงานบริการอนามัยครอบครัวพรรณทิพย์ เพชรรัชตะชาติ; ศุภวรรณ มโนสุนทร; อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2537การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพเด็ก 0-6 ปี : กรณีศึกษาบ้านค่ายรวมมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลอุดม พานทอง; บัญชา มาลินี; สุจารี จันทร์หอม; รัชนี เพชรสีช่าง; จิรวรรณ ศิริปัญญา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2558การใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทยขวัญตา บาลทิพย์; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; ศิริวรรณ พิริยคุณธร; นฤมล ติระพัฒน์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2533ความคิดเห็นของประชาชนต่อการฝึกภาคสนามของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุภาณี อ่อนชื่นจิตร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2551ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้าง 7 ภาควิชาของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จรรยา ชูจันทร์; วรรณี จันทร์สว่าง; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2536คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วรรณี จันทร์สว่าง; สุภาณี อ่อนชื่นจิตร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2557ทรรศนะของครอบครัวและความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแสงอรุณ อิสระมาลัย; พิมพ์พนิต ภาศรี; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2548ทิศทางและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลที่เป็นไปได้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประณีต ส่งวัฒนา; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; วรวิทย์ บารู; อุมาพร ปุญญโสพรรณ; นิมัสตูรา แว; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2540บทบาทและความพึงพอใจของพยาบาลในการจัดประสบการณ์ฝึกภาคปฎิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัชรี ศรีสังข์; อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2560ประสบการณ์การเยี่ยวยาและผลลัพธ์ทางสุขภาพจากการเยียวยาภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมไทยพุทธและมุสลิมประณีต ส่งวัฒนา; กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; วัฒนะ พรหมเพชร; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; สุจิรา วิชัยดิษฐ; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2019ปัจจัยทำนายความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมุสลิมที่เป็นโรคเรื้อรังระยะกลับเข้าสู่การดำเนินชีวิตปกติตามวิถีการเจ็บป่วยเรื้อรังกาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; นิซูไรดา นิมุ; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2530ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนภาคใต้อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; สุภาณี อ่อนชื่นจิตร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2534ปัจจัยที่มีผลต่อความครอบคลุมของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระบาดทะยักในหญิงตั้งครรภ์ กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาวรรณี จันทร์สว่าง; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราในอำเภอเมืองยะลาอาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; กมลวรรณ โพธิ์วิทยาการ; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2535ผลการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาพยาบาล ต่อภาวะโภชนาการ การไปรับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของทารกและการวางแผนครอบครัวของมารดาเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอุมาพร ปุญญโสพรรณ; อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2018ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลักศาสนาอิสลามต่อพฤติกรรมการรับประทานยาและความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมุสลิมผจงศิลป์ เพิงมาก; อัจฉราพร สหวิริยะสิน; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์