Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

Showing results 41 to 60 of 67 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ผลของการทบทวนความรู้และปัจจัยที่มีต่อการสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาตรีและการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเฉพาะวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร; เกศรา เสนงาม; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2557ผลของการทำกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อคุณภาพชีวิตด้านจิตใจของผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคมะเร็งบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; ธนิดา ทีปะปาล; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2559ผลของการฟังอัลกุรอานร่วมกับการจัดชั่วโมงสงบต่อระยะเวลาการนอนหลับของทารกเกิดก่อนกำหนดพิสมัย วัฒนสิทธิ์; ยามีละห์ ยะยือริ; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554ผลของการสอนโดยใช้สื่อหนังสือการ์ตูนสำหรับฝึกบริหารการหายใจและใช้ยาสูตรพ่นต่อการควบคุมโรคหอบหืดในเด็กวัยเรียนวันธณี วิรุำำำฬห์พานิช; ทิพวรรณ นำเจริญ; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2541ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้และความสามรถของมารดาในการดูแลทารกป่วยโรคปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; นฤมล พราหมเภทย์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2553ผลของโปรแกรมกลุ่มในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กออทิสติก : กรณีศึกษาผู้ดูแลเด็กของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเกศรา เสนงาม; อัญนิษฐ์ ทองประเสริฐ; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการจัดการความปวดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อผลลัพธ์การจัดการความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกโขมพักตร์ มณีวัต; สหัส บิลอะหลี; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2556ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดกุลทัต หงส์ชยางกูร; ศิริพร เวชโช; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนของผู้ดูแลเด็กต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยหัดเดินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; วรงรอง นิลเพ็ชร์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2557ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วยต่อความเครียดของมารดาเด็กป่วยหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมมยุรี นภาพรรณสกุล; นิตยา อิสรโชติ; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2558ผลของโปรแกรมการเตือนตนเองด้านการบริโภคอาหารโดยใช้อินเตอร์เน็ตต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ำหนักตัวในวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินปิยะนุช จิตตนูนท์; ผลิดา หนุดหละ; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2557ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความเชื่อมั่นในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของนักเรียนวัยรุ่นหญิงในการศึกษานอกโรงเรียนวันธณี วิรุฬห์พานิช; วิลาวรรณ มากยอด; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2557ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกต่อความรักความผูกพันระหว่างมารดาและทารกของมารดาวัยรุ่นบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; ธีรยา เนาวโคอักษร; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2562ผลของโมบายแอปพลิเดชันการเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลสุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการป้องกันและการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดวันธณี วิรุฬห์พานิช; ทัชมาศ ไทยเล็ก; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2550พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวและชุมชนจังหวัดตรังนิตยา คชภักดี; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; วันธณี วิรุฬห์พานิช; ปิยะนุช จิตตนูนท์; โสเพ็ญ ชูนวล; วรรณวิมล เบญจกุล; อุไร หัถกิจ; วีณา คันฉ้อง; มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2550พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวและชุมชนจังหวัดสตูลนิตยา คชภักดี; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; วันธณี วิรุฬห์พานิช; ปิยะนุช จิตตนูนท์; โสเพ็ญ ชูนวล; วรรณวิมล เบญจกุล; อุไร หัถกิจ; วีณา คันฉ้อง; มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2536พัฒนาการของเด็กวัยหัดเดินที่เลี้ยงดูที่สถานสงเคราะห์และสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; ศศิธร พุมดวง; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2539พัฒนาการของเด็กอายุ 8 สัปดาห์ ถึง 3ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แจ่มจันทร์ กุลวิจิตร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2550ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; พัชรียา ไชยลังกา; ปิยะนุช จิตตนูนท์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2539มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; อุทัยวรรณ พุทธรัตน์; เกศรา เสนงาม; กมลวรรณ ภูวัฒนานนท์; เยาวภา จารุธนเศรษฐ์; นิตยา ปัญจมิดิถี; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์