Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 29 of 68 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Values underlying end-of-life decisions of Thai buddhist patients and patients' familiesAranya Chaowalit; Jaruwan Manasurakarn; Faculty of Nursing; คณะพยาบาลศาสตร์
2540กระบวนการพัฒนาเจตคติและค่านิยมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล กรณีศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อวยพร ตัณมุขยกุล; ทัศนีย์ นะแส; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; อรสา กนกวงศ์; อุไร หัถกิจ; คณะพยาบาลศาสตร์
2543การดูแลตนเองของผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื้อวัณโรคปอดขวัญตา บาลทิพย์; โขมพักตร์ มณีวัต; อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; ทิพมาส ชิณวงศ์; นฤมล อนุมาศ; คณะพยาบาลศาสตร์
2541การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( พยาบาลและผดุงครรภ์ ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทัศนีย์ นะแส; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; รัชนี ศุจิจันทรรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์
2545การทบทวนองค์ความรู้งานวิจัยทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลังในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2534-พ.ศ. 2543สาลี เฉลิมวรรณพงศ์; ลัพณา กิจรุ่งโรจน์; ศิริวรรณ พิริยคุณธร; ขวัญตา บาลทิพย์; คณะพยาบาลศาสตร์
2531การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสตรีหลังคลอดที่มีประวัติฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลของรัฐในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ศรีนวล โอสถเสถียร; คณะพยาบาลศาสตร์
2545การปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาสุนุตตรา ตะบูนพงศ์; คณะพยาบาลศาสตร์
2549การป้องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นและเยาวชนสถานการณ์ปัจจุบันวารุณี ฟองแก้ว; พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น; วงเดือน สุวรรณคีรี; สุชาดา ทวีสิทธิ์; มานพ คณะโต; กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล; ฤาเดช เกิดวิชัย; พิศมัย หอมจำปา; เขมารดี มาสิงห์บุญ; ประณีต ส่งวัฒนา; ผจงศิลป์ เพ็งมาก; วารุณี ฟองแก้ว; คณะพยาบาลศาสตร์
2541การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังรับรังสีรักษาโดยใช้กระบวนการกลุ่มสุรีย์พร กฤษเจริญ; กอบแก้ว สุวรรณ์; คณะพยาบาลศาสตร์
2546การพัฒนารูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลแบบทางร่วมรักษาเพื่อลดปวดและวิตกกังวลโดยอาศัยสื่อเสียงทางภูมิปัญญาไทยประณีต ส่งวัฒนา; อุทัยวรรณ พุทธรัตน์; ณัฐพงศ์ โสวัตร; คณะพยาบาลศาสตร์
2551การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสำหรับนักเรียนในพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย : กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จ. พังงาวิมลรัตน์ จงเจริญ; พิไลรัตน์ ทองอุไร; อุไร หัถกิจ; คณะพยาบาลศาสตร์
2542การรับรู้สุขภาพของผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื้อวัณโรคปอดอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; ทิพมาส ชิณวงศ์; ขวัญตา บาลทิพย์; โขมพักตร์ มณีวัต; นฤมล อนุมาศ; คณะพยาบาลศาสตร์
2541การวิเคราะห์การปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมของพยาบาลในโรงพยาบาลบุญวดี เพชรรัตน์; จรัสศรี บัวบาน; คณะพยาบาลศาสตร์
2527การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของมารดาเกี่ยวกับการให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กวัยทารกถึงวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดสงขลาวรรณี จันทร์สว่าง; สุชาดา วิไชยคำมาตย์; คณะพยาบาลศาสตร์
2548การศึกษาติดตามพฤติกรรมการใช้สารเสพติดภายหลังการบำบัดรักษาของผู้ติดสารเสพติดซ้ำในสถานบำบัดยาเสพติด ภาคใต้เยาวรัตน์ มัชฌิม; บุญวดี เพชรรัตน์; ประณีต ส่งวัฒนา; ขวัญตา บาลทิพย์; สำนักวิจัยและพัฒนา; คณะพยาบาลศาสตร์
2532การศึกษาปัญหาความวิตกกังวลของญาติต่อผู้ป่วยทางจิตพิไลรัตน์ ทองอุไร; บุญวดี เพชรรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์
2561การสร้างเสริมสมดุลชีวิตของวัยรุ่นไทยในภาคใต้กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; พิมพ์พนิต ภาศรี; บุญโรม สุวรรณพาหู; McSherry, Wilfred; โสเพ็ญ ชูนวล; สรณ สุวรรณเรืองศรี; จิตรานันท์ กุลทนันท์; Faculty of Nursing; คณะพยาบาลศาสตร์; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2550การสอนเรื่องเพศของพ่อแม่และความต้องการการเรียนรู้เรื่องเพศของลูกสุรีย์พร กฤษเจริญ; กัญจนี พลอินทร์; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; จรัญ ศรีทวีวัฒน์; คณะพยาบาลศาสตร์
2537การสำรวจพฤติกรรมการใช้ยาสตรีแผนโบราณ ในเขตจังหวัดสงขลาอรุณพร อิฐรัตน์; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ศุภดี หยูด้วง; แวยูโซะ นิมะ; คณะเภสัชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์
2539การส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาที่พักอาศัยในอาคารวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; อังศุมา อภิชาโต; แสงอรุณ สุขเกษม; ภารดี ปรีชาวิทยากุล; กอบแก้ว สุวรรณ์; วิรัช วุฒิภูมิ; คณะพยาบาลศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์