Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 30 to 49 of 73 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การสร้างเสริมสมดุลชีวิตของคนไทยในภาคใต้ : วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; ปิยะนุช จิตตนูนท์; อุมาพร ปุญญโสพรรณ; Faculty of Nursing; คณะพยาบาลศาสตร์
2561การสร้างเสริมสมดุลชีวิตของวัยรุ่นไทยในภาคใต้กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; พิมพ์พนิต ภาศรี; บุญโรม สุวรรณพาหู; McSherry, Wilfred; โสเพ็ญ ชูนวล; สรณ สุวรรณเรืองศรี; จิตรานันท์ กุลทนันท์; Faculty of Nursing; คณะพยาบาลศาสตร์; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2550การสอนเรื่องเพศของพ่อแม่และความต้องการการเรียนรู้เรื่องเพศของลูกสุรีย์พร กฤษเจริญ; กัญจนี พลอินทร์; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; จรัญ ศรีทวีวัฒน์; คณะพยาบาลศาสตร์
2537การสำรวจพฤติกรรมการใช้ยาสตรีแผนโบราณ ในเขตจังหวัดสงขลาอรุณพร อิฐรัตน์; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ศุภดี หยูด้วง; แวยูโซะ นิมะ; คณะเภสัชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์
2539การส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาที่พักอาศัยในอาคารวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; อังศุมา อภิชาโต; แสงอรุณ สุขเกษม; ภารดี ปรีชาวิทยากุล; กอบแก้ว สุวรรณ์; วิรัช วุฒิภูมิ; คณะพยาบาลศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์
2542การเจ็บป่วยของเด็กที่มารับบริการที่ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์สุนุตตรา ตะบูนพงศ์; อุทัยวรรณ พุทธรัตน์; เยาวณี จรูญศักดิ์; ขวัญตา บาลทิพย์; คณะพยาบาลศาสตร์
2536การแสวงหาข้อมูล และความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาแสงอรุณ สุขเกษม; อังศุมา วิทยวีรศักดิ์; คณะพยาบาลศาสตร์
2549ความต้องการ ความพึงพอใจ และปัญหาของบุคลากรต่อระบบการบริการงานเอกสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุธิดา สังข์เกษม; อังคณางค์ วิสิตกุล; คณะพยาบาลศาสตร์
2541ความต้องการความรู้ของพยาบาลในการจัดประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาล แก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และภาควิชาพยาบาลศาสคร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยวัฒนา ศรีพจนารถ; พัชรี ศรีสังข์; คณะพยาบาลศาสตร์
2540ความต้องการเลือกศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 ใน 14 จังหวัดภาคใต้สุพิตร โอวาทฬารพร; อังคณางค์ วิสิตกุล; จุฑามาศ อินทรปรีชา; คณะพยาบาลศาสตร์
2530ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาอภิรัตน์ อิ้มพัฒน์; วรรณี จันทร์สว่าง; คณะพยาบาลศาสตร์
2530ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเอง และครอบครัวของประชาชนชนบท ศึกษารายกรณี 1 ตำบลนันทนา น้ำฝน; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; คณะพยาบาลศาสตร์
2527ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์พยาบาลไขแสง ชวศิริ; อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; ถวิล นภาพงศ์สุริยา; รัชนี ศุจิจันทร์รัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์
2534ความรู้และทัศนคติของพยาบาลในเขตอำเภอเมืองและอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาต่อผู้ป่วยโรคเอดส์สุรีพร ธนศิลป์; อรัญญา เชาวลิต; เพลินพิศ เลาหวิริยะกมล; คณะพยาบาลศาสตร์
2535ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเอดส์ ของหญิงบริการอาชีพพิเศษในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอภิรัตน์ อิ้มพัฒน์; โขมพักตร์ มณีวัต; ดวงสมร หาญณรงค์ชัย; ประภาพรรณ วงษ์จำปา; พัชราวลัย บุนนาค; ธัญภรณ์ วงศ์อกนิษฐ์; สุมาลี ไกรสุวรรณ; คณะพยาบาลศาสตร์
2544ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์กับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในภาคใต้ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; ถนอมศรี อินทนนท์; อุดม พานทอง; สุรีย์พร กฤษเจริญ; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; คณะพยาบาลศาสตร์
2548ความเป็นไปได้ในการขยายบทบาทของคณะพยาบาลศาสตร์ในการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประณีต ส่งวัฒนา; คณะพยาบาลศาสตร์
2552ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพ็ญศรี เลนุกูล; พนัสพงศ์ อาวรเจริญ; คณะพยาบาลศาสตร์
2534?]ความเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนต่อแบบฟอร์มระเบียบรายงานสาธารณสุขที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์; เพิ่มศิริ นิติมานพ; มาโนช วามานนท์; ศิรินทร์ภรณ์ อัจจิมางกูร; คณะแพทยศาสตร์ หน่วยระบาดวิทยา; คณะพยาบาลศาสตร์
2540คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังรับรังสีรักษาสุรีย์พร กฤษเจริญ; วรวรรณ เหนือคลอง; คณะพยาบาลศาสตร์