Browsing by Author คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์

Showing results 21 to 40 of 45 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Growth factor releasing of platelet-rich fibrin and it's application in sinus augmentationPrisana Pripatnanont; Narumol Pattaraporncharoen; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2017Healing of buccal dehiscence defects at implant sites using demineralized tooth matrixSrisurang Suttapreyasri; Monthira Saebe; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2007Histomorphometric and biomechanical strength evaluation of new bone regeneration effect of low intensity pulsed ultrasound on mandibular distraction osteogenesisThongchai Nuntanaranont; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2016In Vitro Osteoblast Responses to The Novel Polycaprolactone - Biphasic Calcium Phosphate ScaffoldsNattawut Thuaksuban; Thunmaruk Luntheng; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2016In vivo biocompatibility and degradation of novel Polycaprolactone-Biphasic Calcium phosphate scaffolds used as the bone substituteNattawut Theuaksuban; Pleumjit Bunyapipat; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์; Faculty of Medicine (Pathology)
2019The Influence of Demineralization Process on Physicochemical Characteristics,BMP-2 Quantification and In vitro Biocompatibility of Human Demineralized Tooth MatrixSrisurang Suttapreyasri; Anupong Jeerachaipansakul; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2013Mechanical tension-stress induces bone morphogenetic proteins expression during distraction osteogenesis in rabbit mandibleThongchai Nuntanaranont; Wilad Sattayasanskul; Srisurang Suttapreyasri; Surapong Vongvatcharanon; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2006Research report proportion of deproteinized bovine bone and autogenous bone affects bone formation in the treatment of calvarial defects in rabbitsPrisana Pripatnanont; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2000Short term stability and muscle adaptation in mandibular lengthening by distraction osteogenesisSittichai Koontongkaew; Thongchai Nuntanaranont; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2016The Correlation of Periapical Radiograph, Cone Beam CT, Micro-CT and Histologic Analysis to Evaluate Bone Quality for Dental Implant PlacementSrisurang Suttapreyasri; Pradipat Suapear; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2015The Polycaprolactone-Calcium Phosphate scaffoids fabricated by Melt Stretching and Multilayer Deposition technique for bone tissue engineeringNattawut Theuaksuban; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2014The Use of Polycaprolactone-Chitosab scaffolds combined with bone marrow stromal cells repairing calvarial defectsNattawut Thuaksuban; Vivek Mantala; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2019Using of adipose-derived stem cells combined with biodegradable polycaprolactone-biphasic calcium phosphate scaffolds for bone tissue engineeringNuttawut Thuaksuban; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2543?]การจัดทำฐานข้อมูลทางกุมารศัลยศาสตร์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : ศึกษาเฉพาะความพิการแต่กำเนิดของทางเดินอาหารและช่องท้องศักดา ภัทรภิญโญกุล; สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา; จินตนา ภัทรภิญโญกุล; สาธิมน ทิพยวงศ์; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์; สำนักวิจัยและพัฒนา
2539การติดสีโทลูอิดิน บลู ในรอยโรคก่อนเกิดมะเร็งและมะเร็งช่องปากสุพิศ จึงพาณิชย์; พัชรี กัมพลานนท์; ชัยฤกษ์ จุฑากิตติ; กรัสไนย หวังรังสิมากุล; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาโอษฐวิทยา
2550การประยุกต์เครื่องมือยึดกะโหลกศีรษะแบบภายนอกมาใช้ยืดกระดูกขากรรไกรบนเศรษฐกร พงศ์พานิช; วิลาศ สัตยสัณห์สกุล; ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล; ชูเกียรติ คุปตานนท์; ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2534?]การศึกษาความชุกและอุบัติการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในนักศึกษาทันตแพทย์นิลวรรณ พิชยโยธิน; กรัสไนย หวังรังสิมากุล; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2554การศึกษาผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการแสดงออกของ parvalbumin ในกล้ามเนื้อหัวใจหนูขาวเพศเมียอุราพร วงศ์วัชรานนท์; วันดี อุดมอักษร; สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2551การศึกษาเปรียบเทียบการคืนกลับของเนื้อเยื่อแข็งระหว่างการดามกระดูกด้วยแผ่นดามกระดูกและสกรูชนิดไททาเนียมและแผ่นดามกระดูกและสกรูชนิดละลายได้ภายหลังผ่าตัดถอยขากรรไกรล่างด้วยวิธีไบแลทเทอรัลแชกจิททอลสปลิท เรมัส ออสทิโอโตมีนฤทธิ์ ลีพงษ์; ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์; ธงชัย นันทนรานนท์; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2543ความสัมพันธ์ระหว่าง p53 กับการเจริญงอกขยาย การเปลี่ยนสภาพ และการตายของเซลล์ในมะเร็งศีรษะและลำคอสิทธิชัย ขุนทองแก้ว; นุจรี เสาวภา; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์