Browsing by Author คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว

Showing results 47 to 66 of 118 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การคัดเลือกสายพันธุ์ Lactobacillus ในช่องปากเพื่อใช้เป็นโพรไบโอติกในช่องปากรวี เถียรไพศาล; สุพัชรินทร์ พิวัฒน์; พีระพัฒ หวานนุ่น; อักษรทอง ชูรักษ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว; Faculty of Dentistry (Preventive Dentistry); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
2013การตรวจสอบการชักนำการสะสมแร่ธาตุของเซลล์ รวมทั้งการปลดปล่อยอลูมิเนียมและฟลูออไรด์ไอออนจากเรซินกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ประยุกต์ใหม่Ureporn Kedjarune-Leggat; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2558การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตรายนางอุรีพร เล็กกัต; นางสาวศิษฎา ตันนุกิจ; นางสาววิไลวรรณ โชติเกียรติ; นางสุปรียา วาณิชย์ปกรณ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557การต้านเชื้อจุลชีพและการต้านการสร้างไบโอฟิล์มของสารสกัดอาร์โทคาร์ปัส ลาคูชา ต่อเชื้อโรคในช่องปากรวี เถียรไพศาล; สุกัลยา เสนาพงศ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2537การทดลองเลี้ยงเนื้อเยื่อตัวอ่อนของฟันหนูจรัลพัฒน์ เขจรบุตร; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2560การทำนายการเปลี่ยนแปลงของริมฝึปากภายหลังการถอยฟันหน้าในผู้ใหญ่ที่มีการสบฟันผิดปรกติประเภทที่ 2 ดิวิชั่น 1สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; จุฑารัตน์ จงไพโรจน์โฆษิต; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2553การพัฒนาดัชนีเพื่อคัดกรองความจำเป็นในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในชุมชนสุปาณี สุนทรโลหะนะกุล; สุดารัตน์ ถือพุทธ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2562การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุติดบ้านหรือติดเตียงในชุมชนบ้านดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุรีจันทร์พิมพ์ หินเทาว์; ชิสา ตัณฑะกูล; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2555การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงมีครรภ์แบบบูรณาการจันทร์พิมพ์ หินเทาว์; อารีรัตน์ จันทร์หนู; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2556การพัฒนาสารสกัดจากอาโทร์คาปัส ลาคูชา เพื่อใช้กำจัดเชื้อในคลองรากฟันรวี เถียรไพศาล; พัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2562การพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน บริบทพื้นที่เกาะหมากน้อย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการสุกัญญา เธียรวิวัฒน์; ชนะจิต ผลเจริญ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2552การพัฒนาแนวทางในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟันโดยใช้เทคนิคเดลฟายอังคณา เธียรมนตรี; วิกรานต์ แสงอุบล; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2562การพัฒนาแบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากสำหรับผู้มารับบริการทันตกรรมวัยผู้ใหญ่ในบริบทของสังคมไทยทรงชัย ฐิตโสมกุล; ทรงวิทย์ จโรภาสรัตน์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2549การวิเคราะห์สภาพพื้นผิวของเซรามิกทางทันตกรรมเมื่อแช่น้ำผลไม้รสเปรี้ยวอุรีพร เล็กกัต; ชโณทัย เฮงตระกูล; บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2556การศึกษาการรั่วซึมแบคทีเรียของมิเนอรัล ไตรออกไซด์ แอกกรีเกตสีขาวที่ผสมกับคลอร์เฮ็กซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และ 2บุญรัตน์ สัตพัน; พรศิริ วรตันติ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557การศึกษาการเปลี่ยนแปลงมิติส่วนโค้งแนวฟันกับฟันผุด้านประชิดและการสูญเสียฟันกรามน้ำนมก่อนกำหนดในเด็กไทยภาคใต้กลุ่มหนึ่ง : การศึกษาวิจัยระยะยาวทรงชัย ฐิตโสมกุล; แจ่มจรัส สอนง่าย; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2562การศึกษาความชุกของเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสในฟันที่ล้มเหลวจากการรักษาคลองรากฟันที่มีรอยโรคปลายรากด้วยวิธี Real-time PCR และ การเพาะเลี้ยงเชื้อรวี เถียรไพศาล; ภัทรมน ประไพสิทธิ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2553การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยช่วงก่อนคลอดกับขนาดของฟันและความยาวส่วนโค้งแนวฟันในชุดฟันน้ำนมทรงชัย ฐิตโสมกุล; นรชัย สกุลคู; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของโนเวลกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์อุรีพร เล็กกัต; ซารีป๊ะ หมันหมู้; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2552การส่งต่อผู้ป่วยและการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเบื้องต้นที่เหมาะสมของทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์สาขาอื่นในมุมมองของทันตแพทย์จัดฟันสุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; รัตนาภรณ์ ปิ่นทองพันธุ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว