Browsing by Author คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 30 to 49 of 293 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การคัดกรองและเตรียมสูตรสำเร็จของรา Trichoderma spp. เพื่อควบคุมโรคใบจุด Curvularia ของกล้าปาล์มน้ำมันชนินันท์ พรสุริยา; อรณิชา ตันติพลานนท์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2551การคัดเลือก Bacillus spp. สำหรับใช้ควบคุมโรคทางใบที่เกิดจากเชื้อราของถั่วฝักยาว (Vigna sesquipedalis Fruw.) โดยชีววิธีวสันณ์ เพชรรัตน์; ศุภลักษณ์ มณีแสง; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2558การคัดเลือก และการขยายพันธุ์ต้นตอยางพาราที่ต้านทานโรครากขาวและการควบคุมโดยชีววิธีจรัสศรี นวลศรี; อยุทธ์ นิสสภา; อิบรอเฮม ยีดำ; เสมอใจ ชื่นจิตต์; สมปอง เตชะโต; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2555การคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่เหมาะสำหรับใช้เป็นต้นตอและการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอจรัสศรี นวลศรี; กษมา เชิงฉลาด; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2559การคัดเลือกลักษณะทนแล้งในพันธุ์ปาล์มน้ำมันระยะต้นกล้าธีระ เอกสมทราเมษฐ์; ศาตนันทน์ สุจิตโต; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2538การคัดเลือกสายพันธุ์เซลล์ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell.Arg.) ที่ต้านท้านต่อสารจากเชื้อ Phytophthora สาเหตุโรคใบร่วงยางพาราสมปอง เตชะโต; พจมาลย์ สุรนิลพงศ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2561การคัดเลือกสูตรอาหารเพาะเลี้่ยงสาหร่ายปรสิตพืชและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสาหร่าย Cephaleuros Kunze ex E.M.Friesอนุรักษ์ สันป่าเป้า; เพ็ญภัสสร บรรจงศิริ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2538การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงผลผลิตและลักษณะอื่นๆ ของถั่วเขียวจากลูกผสมชั่วหลังไพศาล เหล่าสุวรรณ; นันทิการ์ เสนแก้ว; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2561การจำแนกชนิดของสาหร่ายปรสิตพืชสกุล Cephaleuros Kunze ex E.M. Fries ในประเทศไทย และการเจริญตามฤดูกาลของหาหร่ายในแปลงทดลองอนุรักษ์ สันป่าเป้า; นราสินี ถี่ถ้วน; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2538การจำแนกพันธุ์ Lansium domesticum Correa. โดยใช้ไอโซไซม์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อสมปอง เตชะโต; วันทนา นวรังสรรค์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2551การชักนำการกลายพันธุ์ในกล็อกซิเนีย (Sinningia speciosa) ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตซี (UV-C) และเอธิลมีเทนซัลโฟเนต (EMS)สมปอง เตชะโต; ยุพาภรณ์ ศิริโสม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2536การชักนำพืชต้นใหม่จากการเพาะเลี้ยงเปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนของยางพาราสมปอง เตชะโต; เมฆา ชาติกุล; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2555การชักนำเอ็มบริโอเจนิคเซลล์ซัสเพนชั่น ผลิตเมล็ดเทียมและตรวจสอบการกลายพันธุ์โดยเทคนิค RAPD และ SSR ในปาล์มน้ำมันสมปอง เตชะโต; คมกฤษณ์ อินเปื่อย; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553การชักนำโพลีพลอยด์ในปาล์มน้ำมันโดยใช้สารโคลชิซินในเมล็ดงอกธีระ เอกสมทราเมษฐ์; สิทธิพงษ์ พรมมา; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2538การชักนำให้มังคุดตกผลเร็วมงคล แซ่หลิม; สุภาณี ยงค์; สายัณห์ สดุดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2531การชักนำให้มีการสร้างแคลลัสจากใบอ่อนและลำต้นของมะม่วงหิมพานต์สมปอง เตชะโต; วิจิตต์ วรรณชิต; มงคล แซ่หลิม; วันทนา เอ้งย่อง; สุภากรณ์ เหมทานนท์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2557การตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมของยางพาราพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 โดยใช้เครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดีและเอเอฟแอลพีจรัสศรี นวลศรี; สุนันทา แซ่ลิ่ม; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2558การตอบสนองของต้นยางพาราต่อการใช้แก๊สเอทธิลีนในช่วง 3 ปี ต่อเนื่องสายัณห์ สดุดี; สุทธิ์เดชา ขุนทอง; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2556การตอบสนองของปาล์มน้ำมันในระยะต้นกล้าต่อดินชนิดต่าง ๆธีระ เอกสมทราเมษฐ์; ฤทธิรงค์ ศรีสุข; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2555การตอบสนองของพันธุ์ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) ต่อการให้น้ำในระยะต้นกล้าธีระ เอกสมทราเมษฐ์; วิภาวี บุญยะตุลานนท์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์