Browsing by Author คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

Showing results 21 to 34 of 34 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2545บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2544วีระพงศ์ จินะดิษฐ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2549ประสิทธิภาพของฺ bacillus spharericus ร่วมกับ bacillus thuringiensis israelensis ในการควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ (culex quinquefasciatus say)ปานทิพย์ ผลความดี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2541ปริมาณกรดฮิพพิวริคในปัสสาวะของคนงานโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาณรงค์ ณ เชียงใหม่; จินตนา จิตต์เขม้น; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2544ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อความชุกของโรคหนอนพยาธิปากขอในชุมชนเกาะลิบงวิเชษฐ ศรีปรางค์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการทำลายเชื้ออีโคไลและแบคทีริโอฟาจด้วยคลอรีนในการบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลสงกรานต์ นักบุญ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2547ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เสรี เรืองพุทธ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2544ผลกระทบของการทำงานสัมผัสฝุ่นผ้าต่อความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในพนักงานแผนกเย็บผ้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์พิชญา ตันติเศรณี; อมรรัตน์ มุสิกสาร; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2544ผลกระทบของการได้รับเสียงดังจากเครื่องปั่นไฟต่อการได้ยินของประชากร หมู่บ้านเกาะปันหยีวรชัย ใจเย็น; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2547ระดับความเข้มข้นรวมของตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมในน้ำคลองอู่ตะเภาและน้ำบ่อตื้นที่อยู่ใกล้เคียงจิราภรณ์ ผุดผาด; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2545สภาพการทำงานและกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกในผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา กรณีศึกษา ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรังณรงค์ เบ็ญสอาด; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2547สภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงในพื้นที่ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากัลยา ตันสกุล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2550อิทธิพลของระยะห่างจากแหล่งอาหารและพฤติกรรมการป้องกันและการกำจัดหนูของครัวเรือนต่อจำนวนหนูที่ดักได้ในครัวเรือน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามณเฑียร รัตนตรัง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2545อุบัติการณ์การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียของโทรศัพท์สาธารณะในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลากุณฑีรา อุปมนต์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2549แบคทีเรียในวัฎจักรไนโตรเจนของตะกอนดินบ่อกุ้งแบบพัฒนายุวดี สุทธิกรัณย์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)