Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 262 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การเตรียมและสมบัติของโฟมพอลิยูริเทนจากน้ำมันปาล์มใช้แล้วตัดแปรเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกันเสียงนิธินาถ แซ่ตั้ง; อนุวัติ แซ่ตั้ง; นายสมบัติ พุทธจักร; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2554การพัฒนาระบบอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ระดับวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; วีระ ไทยสยาม; สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2556การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่นาร้างธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; ชัยรัตน์ นิลนนท์; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2560การเปลี่ยนแปลงอัตราการตายทารกเกิดก่อนกำหนดมากมากในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประสบการณ์ 15 ปีบุศวรรณ ถิระผลิกะ; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2558การศึกษาการเจริญและการสะสมน้ำมันของสาหร่ายขนาดเล็กที่คัดแยกได้จากแหล่งน้ำจืดและทะเลสาบในภาคใต้ของประเทศไทยและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงในน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อการผลิตไบโอดีเซลและการบำบัดน้ำทิ้งเบญจมาส เชียรศิลป์; จิตติมา ทิพยุทธ; พีระญา ร่มพรม; Faculty of Agro-Industry (Industrial Biotechnology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
2556การศึกษากรรมวิธีเชื่อมพอกแข็งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสึกหรอและยึดอายุการใช้งานสำหรับฟันโม่เหล็กกล้าแมงกานีสประภาศ เมืองจันทร์บุรี; ชนินทร์ ดำรัสการ; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2558การสกัดน้ำมันจากกากผลปาล์มของกระบวนการหีบแบบแห้งด้วยตัวทำละลายกฤช สมนึก; ปิ่น จันจุฬา; เจริญพร ถาวรประเสริฐ; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมศิริวรรณ พิริยคุณธร; ขวัญตา บาลทิพย์; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; นฤมล ติระพัฒน์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2561อิทธิพลของปุ๋ยและน้ำต่อการฟื้นฟูต้นศรีตรัง (Jacaranda obtusifolia D.Don) หน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สุรชาติ เพชรแก้ว; ณัฐพล จันทรสว่าง; ประมวล หน่อสกุล; พลภัทร กูลฑล; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาลักษณะการไหลและการถ่ายเทความร้อนของเจ็ทอากาศร้อนที่สร้างจากห้องเผาไหม้แบบพัลส์ชยุต นันทดุสิต; กิตตินันท์ มลิวรรณ; ปฐมพร นะระโต; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล