Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 24 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การศึกษานอกกายฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งและต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรไทยในตำรับยารักษาโรงมะเร็งอรุณพร อิฐรัตน์; ปราณี รัตนสุวรรณ; นิวัติ แก้วประดับ; ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2546การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรไทยที่เรียกว่าหัวข้าวเย็นอรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2545การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรไทยที่เรียกว่าหัวข้าวเย็นอรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2533การศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดคาร์โบไฮเดรต จากเปลือกด้านในขนุน และจำปาดะอนุชิต พลับรู้การ; อรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2539การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอนอรุณศรี สุนทรพิธ; อรุณพร อิฐรัตน์; นัฏฐา แก้วนพรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2542การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นของหมากหมกอรัญญา ตันติกานต์กุล; สุทธิพงษ์ รักเล่ง; ปรีชา อินรัสพงศ์; อรุณพร อิฐรัตน์; นิวัติ แก้วประดับ; คณะเภสัชศาสตร์
2538ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐในภาคใต้ของประเทศไทยอรุณพร อิฐรัตน์; จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; นิมิตร วรกุล; ศิริมา มหัทธนาดุลย์; สุวิภา อึ้งไพบูลย์; คณะเภสัชศาสตร์
2537การสำรวจพฤติกรรมการใช้ยาสตรีแผนโบราณ ในเขตจังหวัดสงขลาอรุณพร อิฐรัตน์; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ศุภดี หยูด้วง; แวยูโซะ นิมะ; คณะเภสัชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์
2544การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของขมิ้นชันถนอมจิต สุภาวิตา; ปรานี รัตนสุวรรณ; โสภา คำมี; วรนันท์ ธรรมเศวต; อรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์
2532การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ในรูปผงแห้งเปรียบเทียบกับวุ้นสดจุฑามาศ สุขบรรเทิง; อรุณพร อิฐรัตน์; เสน่ห์ แก้วนพรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์