Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 57 (Search time: 0.054 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามันอับดุลเลาะ, การีนา; นัศรุลลอฮ์, หมัดตะพงศ์; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2560สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; อาทิตย์, นูระบ๊าฟ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561ตัครีจญ์ตัวบทฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์อับดุลเลาะ, การีนา; อับดุรรอฮ์มาน, จะปะกิยา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2560การบริหารเวลา กรณีศึกษาสูเราะฮฺอัลอัศรฺซาฝีอี, อาดา; มูฮำหมัด, เหล็มกุล; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2551การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดลมนรรจน์, บากา; เกษตรชัย, และหีม; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2553การใช้หลักจิตวิทยาการศึกษาอิสลามในกระบวนการสอนของครูอิสลามศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีอิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; ซัลมา, หีมอะด้ำ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2553แนวคิดทางการศึกษาของอิหม่ามอัลเฆาะซาลีย์ในหนังสืออิหฺยาอ์ อุลูม อัดดีนอิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; อิบอรอเห็ง, ตีซา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2553อิมามอัชชาฟีอีย์: แนวคิดและบทบาททางการศึกษาอิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; ซูหูดี, หะยีมะแซ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2553แนวคิดและบทบาททางการศึกษาของชัยคฺดาวูด บิน อับดุลลอฮฺ อัล-ฟะฎอนีย์อิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; ดอรอเซะ, มาสายา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2553ปัญหาและความต้องการของครูอิสลามศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานีนิเลาะ, แวอุเซ็ง; อัดนันย์, อาลีกาแห; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)