Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2521การศึกษาการทำน้ำส้มสายชูจากน้ำตาลโตนดประสิทธิ์ อติวีระกุล; กนก ติระวัฒน์; ไพศาล วุฒิจำนงค์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2527ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์พยาบาลไขแสง ชวศิริ; อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; ถวิล นภาพงศ์สุริยา; รัชนี ศุจิจันทร์รัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์
2524การศึกษาแมลงศัตรูข้าวในบางจังหวัดของภาคใต้อนุชิต ชินาจริยวงศ์; สุระพงศ์ สายบุญ; เสียง กฤษณีไพบูลย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2529การตัดสินใจซื้อของเยาวชนไทย : อิทธิพลของการอบรมทางสังคมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ; คณะวิทยาการจัดการ
2524ศึกษาความต้องการลักษณะการใช้จ่ายและปัญหาของนักท่องเที่ยวเขต สงขลา-หาดใหญ่สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; สุพิณ เกชาคุปต์; สรรเสริญ เงารังษี; คณะวิทยาการจัดการ
2528สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)และเกษตรกรรายตัวเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2527ปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์วีณา อัสสธรณินทร์; วันดี ง้อสุรเชษฐ์; เพียงใจ สินธุนาคร; พิไลรัตน์ ทองอุไร; ทิพย์ภา บุรี; คณะพยาบาลศาสตร์
2520การสำรวจแอลคาลอยด์จากพันธุ์ไม้ในภาคใต้ของไทยพิเชษฐ์ วิริยะจิตรา; บุญเดช ภูริยากร; คำนูณ กาญจนภูมิ; พวงเพ็ญ ศิริรักษ์; คณะวิทยาศาสตร์
2525กังหันลมสูบน้ำแบบกงล้อจักรยานสมาน เสนงาม; คณะวิศวกรรมศาสตร์
2525กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กสมาน เสนงาม; คณะวิศวกรรมศาสตร์