820 Thesis : [450] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 450
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ตสุชาติ เชิงทอง; ศิริพร ชูประสูตร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559ศักยภาพและแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่บึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานีกานดา ค้ำชู; ภาวิณี แก้วตาทิพย์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559การทำปุ๋ยหมักผักตบชวาร่วมกับกากตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำยางข้นและกากตะกอนจากโรงงานยางแท่ง STR 20พรพงษ์ สุทธิรักษ์; ประไพพรรณ จันทร์ทิพย์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2016Reduction of Magnesium Content in Fresh Natural Rubber by Ion Exchange ResinWirach Taweepreda; Sineenart Puangmanee; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
260การประยุกต์ใช้ระบบสารสานเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อประเมินพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดและมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มบริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุชาติ เชิงทอง; ฟาฎีละห์ ยือโร๊ะ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559การเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ประชาการยุงลายบ้านพาหะไข้เลือดออกหลังจากการพ่นฝอยละเอียดตามแบบมาตรฐานเปรียบเทียบกับวิธีพ่นเคมีตามปกติ เขตเมืองภาคใต้ตอนล่างประเทศไทยเกื้ออนันต์ เตชะโต; นภดล สุดสม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560ข้อจำกัดในการดำเนินการและการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพนาลี ชีวกิดาการ; วรรณวิษา เพ็ชรนาจักร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559การตรึงแบคทีเรียทนร้อน Bacillus thermoleovorans สายพันธุ์ A2 บนเม็ดวัสดุพรุนจากเถ้าแกลบ เพื่อการย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบฟีนอลิกในน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มอรมาศ สุทธินุ่น; จริยาภรณ์ ดาสันทัด; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนคลองแดน : กรณีศึกษาตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาปุญญานิช อินทรพัฒน์; ภานุมาศ สุนทรวิจิตร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2555การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารไตรฮาโลมีเทนในสระว่ายน้ำธันวดี สุขสาโรจน์; มารีนี โด; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2017Effect of Entrapped Cell Size on Shortcut Biological Nitrogen Removal by Phosphorylated Polyvinyl Alcohol-Entrapped Cells Treating Formaldehyde Containing Nitrogenous wastewaterChaiwat Rongsayamanont; Darak Bootrak; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560แบบจำลองเชิงบูรณาการผลกระทบของไนโตรเจนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยคลองอู๋ตะเภาพนาลี ชีวกิดาการ; สุวลี ชูวาณิชย์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560การจัดการสลัดจ์ส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ของอุตสาหกรรมน้ำยางข้นพนาลี ชีวกิดาการ; วรรณฤดี หวั่นเซ่ง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากการสัมผัสตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมในร้านซ่อมขนาดเล็ก เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาดุษฎี หมื่นห่อ; อรอนงค์ คงสวัสดิ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560ทางเลือกเทคโนโลยีผลิตน้ำร้อนเพื่อทดแทนเครื่องทำน้ำร้อนแบบไฟฟ้าในธุรกิจโรงแรมเกื้ออนันต์ เตชะโต; ศุทธินี จริงจิตร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ : กรณีศึกษา หมู่ที่ 1 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาเยาวนิจ กิตติธรกุล; อรทัย หนูสงค์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560การตอบสนองของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำสมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; เติมศักดิ์ เอี่ยนเหล็ง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านปากบางสะกอม หมู่ 1 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี; นุชจรินทร์ ดุนี; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559การศึกษาการใช้พืชเป็นม่านกรอบอาคาร โดยมีผลกระทบด้านความเข้มของแสงสว่างน้อยที่สุดเกื้ออนันต์ เตชะโต; จุฑารัตน์ แก้วงาม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559ประเพณีกวนข้าวยาคูกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชอุทิศ สังขรัตน์; ผกามาศ เพชรสิน; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 450