820 Thesis : [461] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 461
Issue DateTitleAuthor(s)
2561พระสงฆ์กับการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงเยาวนิจ กิตติธรกุล; พระมิ่งศิษฐ์ สังข์บริสุทธิ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2561การจัดการวัฒนธรรมเพอรานากันของหน่วยงานและเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ตอุมาพร มุณีแนม; ณัฐวดี นุ่นมี; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2018Geographic Information System (GIS) Based Feasibility Study for Wind and Solar Farms - A Case Study of Songkhla Province, ThailandJuntakan Taweekun; ahahid Ali; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสฟอร์มัลดีไฮด์ของคนงานในโรงงานผลิตไม้เอ็มดีเอฟ (MDF : Medium Density Fiberboard)ดุษฎี หมื่นห่อ; มัทนา เภอเกลี้ยง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560การจัดการน้ำมันทอดซ้ำของผู้จำหน่ายอาหารทอดในพื้นที่เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรพรพงษ์ สุทธิรักษ์; ศิรินภา มณีแดง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและการแพร่กระจายของเชื้อ Vibrio spp. บริเวณอ่าวบ้านดอน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกานดา ค้ำชู; สายฝน ทิศกองราช; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560การออกแบบอุปกรณ์ยึดพืชอากาศ Tillandsia (cotton candy) เพื่อเป็นหลังคาสีเขียวเกื้ออนันต์ เตชะโต; กนกกาญจน์ น้อยสุข; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2017A Model of Public Policy for Flood Management of Hatyai City, Songkhla Province, ThailandParichart Visuthismajarn; Somporn Siriporananon; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560การรับรู้ความเสี่ยงและการปรับตัวต่อภัยธรรมชาติของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชนิษฎา ชูสุข; ชลธิรา สุขสงวน; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นด้วยอัลตราโซนิคชัยศรี สุขสาโรจน์; สุทธิสา ยาอีด; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลในประเทศไทยปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; จิตศักดิ์ พุฒจร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ตสุชาติ เชิงทอง; ศิริพร ชูประสูตร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559ศักยภาพและแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่บึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานีกานดา ค้ำชู; ภาวิณี แก้วตาทิพย์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559การทำปุ๋ยหมักผักตบชวาร่วมกับกากตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำยางข้นและกากตะกอนจากโรงงานยางแท่ง STR 20พรพงษ์ สุทธิรักษ์; ประไพพรรณ จันทร์ทิพย์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2016Reduction of Magnesium Content in Fresh Natural Rubber by Ion Exchange ResinWirach Taweepreda; Sineenart Puangmanee; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
260การประยุกต์ใช้ระบบสารสานเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อประเมินพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดและมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มบริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุชาติ เชิงทอง; ฟาฎีละห์ ยือโร๊ะ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559การเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ประชาการยุงลายบ้านพาหะไข้เลือดออกหลังจากการพ่นฝอยละเอียดตามแบบมาตรฐานเปรียบเทียบกับวิธีพ่นเคมีตามปกติ เขตเมืองภาคใต้ตอนล่างประเทศไทยเกื้ออนันต์ เตชะโต; นภดล สุดสม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560ข้อจำกัดในการดำเนินการและการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพนาลี ชีวกิดาการ; วรรณวิษา เพ็ชรนาจักร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559การตรึงแบคทีเรียทนร้อน Bacillus thermoleovorans สายพันธุ์ A2 บนเม็ดวัสดุพรุนจากเถ้าแกลบ เพื่อการย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบฟีนอลิกในน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มอรมาศ สุทธินุ่น; จริยาภรณ์ ดาสันทัด; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนคลองแดน : กรณีศึกษาตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาปุญญานิช อินทรพัฒน์; ภานุมาศ สุนทรวิจิตร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 461