465 Minor Thesis : [86] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 86
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การประเมินประสิทธิผลของโครงการชุมชนในด้านพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2557: กรณีศึกษา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลาพัฒนิจ โกญจนาท; ชยานุช จันทรโชติ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2558ความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่จินดาวรรณ รามทอง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554คุณภาพการให้บริการรถสาธารณะ : กรณีศึกษาการให้บริการรถโดยสารประจำทาง จังหวัดนราธิวาสธีรชัย ภู่ไพบูลย์; อดุลย์ หะยีสะ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ความสอดคล้องในการจัดบริการสาธารณะกับความต้องการของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาชาลี ไตรจันทร์; สายัณ เพ็งจันทร์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างกรมสรรพสามิตที่มีต่อผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาสะเดาสุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมศักดิ์ กองขุนชาญ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ภาพพจน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อการให้บริการประชาชนสถานีตำรวจภูธรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; วีระศักดิ์ เพอแสละ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ต่อพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาพูนศักดิ์ เงินหมื่น; วีณา ลาภจตุรภุช; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การศึกษาความสำเร็จของกระบวนการจัดการความรู้คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชาลี ไตรจันทร์; วิริยา วุฒิพฤกษ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการค้าน้ำมันเถื่อนภายใน จังหวัดสงขลาจุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ; วิเชียร สีดำ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกสุรเชษฐ์ ชิระมณี; วัสสนัย จงไกรจักร์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงินด้วยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของส่วนราชการในจังหวัดยะลาธีรชัย ภู่ไพบูลย์; สวรรยา ศรีระสันต์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ; เริงฤดี หนูขำ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินผลการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My office มาใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ; เรณู หนูอุไร; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การพัฒนางานด้านสืบสวนของกองกำกับการสืบสวนสอบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9สุรเชษฐ์ ชิระมณี; รุจธนากิตติ์ พรหมอนุมัติ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ความต้องการของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมในเขตพื้นที่เทศบาล เมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาธีรชัย ภู่ไพบูลย์; รัชนีกรณ์ สุธาธรรมรัตน์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การใช้ยาเสพติดของผู้ติดสารเสพติดของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดปัตตานีพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; รอซีดะห์ มะสะแม; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดยาเสพติดครั้งแรกกับผู้ที่ติดยาเสพติดซ้ำในจังหวัดยะลา : ศึกษาเปรียบเทียบ ผู้ที่ผ่านการคุมประพฤติและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำ กับผู้ที่ผ่านการคุมประพฤติและกลับมา กระทำผิดซ้ำเฉพาะกรณีผู้ถูกคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลาอนุ เจริญวงศ์ระยับ; มนต์ชัย หนูสาย; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ปัญหาอุปสรรคของการนำระบบมาตรฐานการจัดการงานธุรการศาลยุติธรรมมาใช้ในศาลจังหวัดสงขลาจุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ; มัทนียา ตรงชาติ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ขันติธรรมทางชาติพันธ์ของพัฒนากรที่ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดนราธิวาสจุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ; มะนาวี เจะเตะ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2553ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดิน ในการออกโฉนดที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 กรณีศึกษา: สำนักงานที่ดินในจังหวัดสงขลาวิชัย กาญจนสุวรรณ; ธงชัย เนตรวชิรกุล; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 86