932 Research : [42] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 42
Issue DateTitleAuthor(s)
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเตรียมกาวจากน้ำยางธรรมชาติเพื่อใช้สำหรับงานไม้ยางพาราสุนิสา สุชาติ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2556โครงการวิจัยเรื่องการประเมินผลกระทบประเด็นปัญหาโลหะหนักในระบบนิเวศของบริเวณพื้นที่อ่านบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการใช้หอยนางรมเป็นตัวบ่งชี้สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล; วัสสา คงนคร; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; อัญชลี ฤกษ์ดี; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การตอบสนองของชุมชนชายฝั่งต่อวิกฤติการสูญพันธุ์ของโลมาอิรวดีในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพิไลวรรณ ประพฤติ; สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์; กอบชัย วรพิมพงษ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; Science and Industrial Technology
2553รายงานการวิจัยเรื่อง การยอมรับอาหาร รูปแบบอาหาร และระดับโปรตีนที่เหมาะสมของอาหารผสมในการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดต้องการ สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ศิรุษา กฤษณะพันธุ์; สาคล โพธิ์เพชร; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ Land treatment โดยการใช้น้ำเสียหลังการบำบัดเบื้องต้นจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบในสวนปาล์มน้ำมันอุดมผล พืชน์ไพบูลย์; พนาลี ชีวกิดาการ; สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; พรทิพย์ ศรีแดง; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การตรวจสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดยอาศัยเทคนิคโฟลไซโทเมทรีธีร ศรีสวัสดิ์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางสกิม : กรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพพรทิพย์ ศรีแดง; อุดมผล พืชน์ไพบูลย์; สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2554การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมันอุดมผล พืชน์ไพบูลย์; พรทิพย์ ศรีแดง; พนาลี ชีวกิดาการ; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การศึกษาปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มสุกและสภาวะการบ่มที่มีผลต่อคุณภาพและปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเบญจมาภรณ์ พิมพา; ดวงแข กาญจนโสภา; โสภณ บุญล้ำ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุทธิจิตต์ เชิงทอง; สุชาติ เชิงทอง; ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยสถานภาพการผลิตโคเนื้อและโคของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอภาส พิมพา; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2554แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานีวัสสา คงนคร; จรีรัตน์ สกุลรัตน์; อภิวัฒน์ อายุสุข; มุกดา ศรีสวัสดิ์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; Faculty of Engineering (Civil Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2553การประยุกต์ใช้การทำความเย็นแบบระเหยกับคอนเดนเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้สารทำความเย็น R-410Aพงศกร ศานติชาติศักดิ์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2009Detection of salmonella spp. contaminated in salted egg by PCR method compared to conventional culture methodBenchamaporn Pimpa; Duangkhae Kanjanasapa; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์องค์ประกอบทางเคมีจากผลชมพู่ป่าและฤทธิ์ทางชีวภาพปรินุช ชุมแก้ว; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบให้บริการแผนที่ผ่านเว็บ : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสงขลาบานเย็น แซ่หลี; ศุภโชค สุขเกษม; ศิวิกา พฤฒิคิณี; ธิรดา ยงสถิตศักดิ์; รัตนา ทองย้อย; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2553เครื่องผ่าผลปาล์มแบบไฟฟ้านงเยาว์ เมืองดี; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกษราภรณ์ สุตตาพงค์; บุญฑริกา ใจกระจ่าง; เธียรศักดิ์ ชูชีพ; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2009Application of inulin and Lactobacillus plantarum TISTR 050 in litopenaeus vannamei (also called penaeus vannamei)Kidchakan Supamattaya; Boonkob Viriyapongsutee; Jareeporn Ruangsri; Vudthikorn Chittiwan; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบการตลาดปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุทธิจิตต์ เชิงทอง; วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ; สุชาติ เชิงทอง; เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 42