Browsing by Author บัญชา สมบูรณ์สุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กพิเศษกับเด็กปกติในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; สุขษิริ สุขราษฏร์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2552การจัดสหกิจศึกษากับการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่บัญชา สมบูรณ์สุข; ยุวัลดา ไฝ่ฝัน; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2553การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ผลิตยางแผ่นดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ำยางสด ในตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชบัญชา สมบูรณ์สุข; อารีย์ จันแก้ว; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การตัดสินใจและเงื่อนไขในการใช้ระบบกรีดยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพารา อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; นันทิกา โพธิ์ทอง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2557การปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมของแรงงานจ้างในการทำสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; วันชัย ธรรมสัจการ; ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2548การปรับตัวของระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กที่มีไม้ผลร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย : กรณีศึกษา 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาธวัชชัย เหลืองอร่าม; ปรัตถ พรหมมี; วราวุธ ชูธรรมธัช; รจเรข หนูสังข์; บัญชา สมบูรณ์สุข; ปริญญา เฉิดโฉม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การปรับตัวทางเศรษฐกิจสังคมและการผลิตของระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กภายใต้การใช้ระบบกรีดที่แตกต่างกันในจังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; กนกพร ภาชีรัตน์; ไชยยะ คงมณี; Chambon, Benedicte; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560การปรับตัวในการประกอบอาชีพของสมาชิกครัวเรือนเกษตรในชุมชนบ้านท่าพรุ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสบัญชา สมบูรณ์สุข; สุชัญญา เหนือเมฆ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2544การพัฒนาแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคาในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันบัญชา สมบูรณ์สุข; ปริญญา เฉิดโฉม; ฐิติรัชต์ ไม้เรียง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2538การศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานเกษตรในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาแรงงานการกรีดยางพาราและการทำยางแผ่นในสวนยางพาราของเกษตรกรที่พ้นสงเคราะห์จาก สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในอำเภอหาดใหญ่แและอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; อภิญญา จันทร์เจริญ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2558การศึกษาความยั่งยืนของการดำรงชีพบนเกาะขนาดเล็กของชาวเลอูรักลาโว้ย : กรณีศึกษาเกาะหลีเป๊ะ ประเทศไทยบัญชา สมบูรณ์สุข; พิไลวรรณ ประพฤติ; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2541การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคนิคสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมในจังหวัดนครศรีธรรมราชสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; สมพงษ์ เทศประสิทธิ์; บัญชา สมบูรณ์สุข; โสภิณ จิระเกียรติกุล; ธัญญา สุขย้อย; ศักดา เสนารักษ์; กัลยาณี พรพิเนตพงศ์; คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
2550การศึกษาทางเลือกการจัดระบบองค์กรชาวสวนยางในจังหวัดพัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่ากับองค์การสวนยางบัญชา สมบูรณ์สุข; วันชัย ธรรมสัจการ; กัลยา นิติเรืองจรัส; บรรเจิด พฤฒิกิตติ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2554การสร้างแบบจำลองระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันในอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่บัญชา สมบูรณ์สุข; อุมาภรณ์ อุดมผล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีการทำสวนยางพาราขนาดเล็กระหว่างเขตนิเวศยางพาราที่สูงที่ลูกคลื่นลอนลาดและที่ราบในตำบลท่าชะม่วง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; อัมพวรรณ มณีโชติ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การเปรียบเทียบแบบจำลองทางเศรษฐกิจสังคมของระบบการผลิตยางพารา และปาล์มน้ำมัน ในตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชบัญชา สมบูรณ์สุข; ชินีกาญจน์ อ้องหว่าง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552ความต้องการสารสนเทศด้านการเรียนการสอนของครูระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 :กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่บัญชา สมบูรณ์สุข; รุจิกร จันทะโร; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2544ปฎิกิริยากลุ่ม การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำระหว่างกลุ่มปรับปรุงยางแผ่นและขายยางที่ประสบความสำเร็จกับกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; บัญชา สมบูรณ์สุข; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นบัญชา สมบูรณ์สุข; ฐิตินันท์ โสระบุตร; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2541ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความถาวรขององค์กรเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ : กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลาอภิญญา รัตนไชย; บัญชา สมบูรณ์สุข; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร