Browsing by Author คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 75  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Effcacy of chitosan in controlling phytopthora leaf fall disease of para rubber seedlingsAnurag Sunpapao; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2544การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่า และกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียนวิจิตรา ลีละศุภกุล; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; เสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2557การควบคุมเชื้อ Curvularia oryzae สาเหตุโรคใบจุดของปาล์มน้ำมันโดยสารเคมีและชีววิธีวสันณ์ เพชรรัตน์; จิตรา กิตติโมรากุล; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2558การควบคุมเพลี้ยอ่อนผัก Lipaphis erysimi (Kalt.) (Hemiptera: Aphididae) ในการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยเชื้อราโรคแมลง Metarhizium guizhouense PSUM04 และ Beauveria bassiana PSUB01นริศ ท้าวจันทร์; อรัญ งามผ่องใส; ปฐมพงษ์ วงศ์เลี้ยง; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2554การคัดกรองเชื้อราโรคแมลงท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนกลางเพื่อการการควบคุมแมลงวันผลไม้ (Diptera : tephritidae)นริศ ท้าวจันทร์; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2557การคัดเลือกกลไกการเป็นปฏิปักษ์และการประยุกต์ใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum Rifai เพื่อควบคุมโรครากขาวของยางพาราวสันณ์ เพชรรัตน์; พรทิพย์ แย้มสุวรรณ; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2557การคัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟท์ Trichoderma spp. จากเนื้อไม้ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) สำหรับควบคุมเชื้อ Phytophthora palmivora (Butler) และ P. botryosa (chee) โดยชีววิธีวสันณ์ เพชรรัตน์; กาญจนา มณีศรี; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2552การจำแนกชนิด ลักษณะของรังปลวกและการควบคุมโดยใช้เหยื่อล่อในสวนยางพาราของภาคใต้ประเทศไทยสุรไกร เพิ่มคำ; วีรยุทธ ทองคง; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2550การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู (ระยะที่ 1)จรัสศรี นวลศรี; ขวัญจิตร สันติประชา; อรัญ งามผ่องใส; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2541การป้องกันกำจัดโรคต้นแห้งตายของพืชสกุลขนุน (Artocarpus sp.) โดยวิธีบูรณภาพอนุชิต ชินาจริยวงศ์; เสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2554การผลิตแอนติซีรัมสำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสใบด่างแตงในพริกมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2543การพัฒนา Antagonist bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคข้าวนงรัตน์ นิลพานิชย์; พากเพียร อรัญนารถ; สมคิด ดิสถาพร; วิชิต ศิริสันธนะ; พาณี หนูนิ่ม; นลินี จาริกภากร; อรัญ หันพงศ์กิตติกูล; มานะ กาญจนมณีเสถียร; สุวิณา รัตนชัยวงศ์; ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง; ขวัญจิต อึ้งโพธิ์; เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์; ดวงพร คันธโชติ; วิจิตรา ลีละศุภกุล; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; ลัดดา นิลรัตน์; วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2542การพัฒนา Antagonist bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคข้าววิจิตรา ลีละศุภกุล; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; ลัดดา นิลรัตน์; วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล; ดวงพร คันธโชติ; สุวิณา รัตนชัยวงศ์; ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง; ขวัญจิต อึ้งโพธิ์; เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์; สมคิด ดิสถาพร; นงรัตน์ นิลพานิชย์; พากเพียร อรัญนารถ; วิชิต ศิริสันธนะ; พาณี หนูนิ่ม; นลินี จาริกภากร; อรัญ หันพงศ์กิตติกูล; มานะ กาญจนมณีเสถียร; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2552การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดหยาบเนื้อในเมล็ดสะเดาช้าง (Azadirachta excelsa Jack.) เพื่อควบคุมยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus)อรัญ งามผ่องใส; เอกราช แก้วนางโอ; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2548การระบาดของเพลี้ยไฟในมังคุดที่ปลูกในที่ร่มและที่แจ้งอรัญ งามผ่องใส; ขนิษฐา ปานแก้ว; อรกมล ฤคดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2548การระบาดและความเสียหายของมังคุดที่เกิดจากเพลี้ยไฟในภาคใต้ของประเทศไทยและแนวทางการควบคุมอรัญ งามผ่องใส; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2528การศึกษาการเลี้ยงผึ้งในภาคใต้และปัญหาทางชีววิทยาสุรไกร เพิ่มคำ; อนุชิต ชินาจริยวงศ์; สุรพงศ์ สายบุญ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2537การศึกษาการใช้สารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก (Plutella xylostella L.) ในบางจังหวัดของภาคใต้สุรไกร เพิ่มคำ; อรัญ งามผ่องใส; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2526การศึกษาขั้นพื้นฐานของการนำเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดมาใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura fabr) ในเขตเพาะปลูกผัก จังหวัดสงขลาสุรไกร เพิ่มคำ; อนุชิต ชินาจริยวงศ์; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2552การศึกษาชนิดของมอดทำลายไม้ยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่รอบอ่าวไทยวิสุทธิ์ สิทธิฉายา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช