Browsing by Author เสกสรร สุธรรมานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การคัดเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการจัดตั้งลานรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกรเสกสรร สุธรรมานนท์; ณัฐพร เพชรพันธ์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2550การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสกสรร สุธรรมานนท์; นิรชรา บุญญานุวัตร; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็งโดยกรรมวิธีเสียดทานแบบกวนเสกสรร สุธรรมานนท์; ศุภชัย ชัยณรงค์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงโดยการใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานเบเครื่องแกงใต้เสกสรร สุธรรมานนท์; ยูนิเซฟ มาศวิเชียร; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กรณีศึกษา บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำระโนดเสกสรร สุธรรมานนท์; เปี่ยมพล สฤกพฤกษ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การลดการใช้พลังงานโดยประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเสกสรร สุธรรมานนท์; มานพ นิลรัตน์
2559การวิเคราะห์โครงการบริการขนส่งมวลชนในพื้นที่มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เสกสรร สุธรรมานนท์; สิริรัตน์ สุวัชรชัยติวงศ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557การวิเคราะห์โครงการบริการรถขนส่งมวลชนในพื้นที่มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เสกสรร สุธรรมานนท์; นิกร ศิริวงศ์ไพศาล; วนัฐฌพงษ์ คงแก้; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดทำระบบรถโรงเรียนในเทศบาลนครหาดใหญ่เสกสรร สุธรรมานนท์; วลักษ์กมล คงยัง; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2559การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กรณีศึกษา บริษัท โสภณพาราวู๊ด จำกัดเสกสรร สุธรรมานนท์; มนตรี พรหมศิลา; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2552การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากหมึกในจังหวัดสงขลาเสกสรร สุธรรมานนท์; วิภาวี ศรีทาสร้อย; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อในเขตพื้นที่ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาเสกสรร สุธรรมานนท์; อัญชลี อินทจันทร์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2559การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเสกสรร สุธรรมานนท์; ภาณุวัฒน์ สาระพร; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างอพาร์ทเม้นท์พื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเสกสรร สุธรรมานนท์; กนกวรรณ แสงศิริ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างอู่ต่อเรือและซ่อมเรือขนาดเล็กในจังหวัดสตูลเสกสรร สุธรรมานนท์; วิวัน หมื่นสุวรรณ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557การศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลเสกสรร สุธรรมานนท์; กนกวรรณ บัวคีรี; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2553การศึกษาระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับของขยะคอมพิวเตอร์ในภาคใต้ของประเทศไทยเสกสรร สุธรรมานนท์; โสภิดา ส่งแสง; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลและโครงสร้างมหภาคของแนวเชื่อมอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็ง SSM 356 กับ SSM 6061 โดยกรรมวิธีการเชื่อมทิกและการเชื่อมเสียดทานแบบกวนเสกสรร สุธรรมานนท์; อามีณา เมฆารัฐ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ