Browsing by Author ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับโปรเจสเตอโรน ภายในวงจรสัดในแพะพื้นเมืองของไทย โดยวิธีเรดิโออิมมูโนเอสเซจันทร์เพ็ญ พันธุ์สิน; พรพิมล คีรีรัตน์; พัชรา ศุภธีรสกุล; มณีวรรณ กมลพัฒนะ; สุรีย์ ชาติวัยงาม; มุกดา ปลูกผล; ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2525การศึกษาเบื้องต้นถึงระดับที่เหมาะสมของกากเมล็ดยางพาราในสูตรอาหารไก่กระทงวินัย ประลมพ์กาญจน์; อุตส่าห์ จันทร์อำไพ; ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่างเรื่อง ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อผลผลิตและคุณภาพคุณภาพน้ำนมในแพะรีดนมปิ่น จันจุฬา; สิทธิชัย เอียดสกุล; พัชรินทร์ ภักดีฉนวน; ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์; สมพงษ์ เทศประสิทธิ์; ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ