Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ผลของการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือและการสนอตามคู่มือครูของ สสวท. ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สุวิมล เขี้ยวแก้ว; บุญริบ ฉิมพลีปักษ์; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2546ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดด้านเหตุผลกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6; นุสมน ตุกวุ่น; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2545ผลของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ธีรพงศ์ แก่นอินทร์; นัยนา ฉางวางปราง; การประถมศึกษา
2546ผลของวิธีสอนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สุวลัย มหากันธา; จารุณี รักเสมอ; การประถมศึกษา