Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2528ท้องถิ่นภาคใต้ : ข้อมูลพื้นฐานศึกษาเฉพาะกรณีของหมู่บ้านทุ่งงาย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุพิณ เกชาคุปต์; พสุ สัตถาภรณ์; วิชิต พรหมเทพ; สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; คณะวิทยาการจัดการ
2541การศึกษาความต้องการแรงงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ; ศรีสุพร ช่วงสกุล; สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล; ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
2540การศึกษาความต้องการแรงงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ; ศรีสุพร ช่วงสกุล; สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์