Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคเอดส์ในภาคใต้ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2540ตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงวิธีคุมกำเนินภาคใต้ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2546ประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้ และการบำบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติดในภาคใต้อุไร ศรีแก้ว; ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2549วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนบัญชีเบื้องต้นของนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศรัณยา บุนนาค; สิทธิ์ชัย ลิมาพร; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2541ค่านิยมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ : เปรียบเทียบเขตเมืองและชนบทในภาคใต้ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2549พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีต่อผลการเรียนของนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2547ศรัณยา บุนนาค; อรรถพร หวังพูนทรัพย์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2541ตัวกำหนดอุปสงค์ที่อยู่อาศัยในภาคใต้ของประเทศไทย : กรณีศึกษาในอำเภอหาดใหญ่ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2548ความต้องการใช้บริการธนาคารอิสลามของเจ้าของกิจการและครัวเรือนไทยมุสลิมศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ
2547รูปแบบการใช้ชีวิต การเสพสารเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่นในภาคใต้ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ
2542พยากรณ์ดุลการท่องเที่ยวของประเทศไทยในพื้นที่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดเนเซีย-มาเลเซีย-ไทยศรัณยา บุนนาค; เกื้อกูล สุนันทเกษม; ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย