Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.043 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุดสายัณห์ สดุดี; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2540การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกองภาคใต้ของประเทศไทยจิรานาฎ รัตนพงศ์; พิเชษฐ์ เพชรวงศ์; มงคล แซ่หลิม; สายัณห์ สดุดี; สมปอง เตชะโต; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; สุภาณี ยงค์; พรวีณา แท่นมณี; สุธีร์ สิงหบำรุง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2548การประเมินผลผลิตและคุณภาพผลผลิตในส้มจุกและส้มโชกุนจากการใช้ต้นตอส้มบางชนิดมงคล แซ่หลิม; สมปอง เตชะโต; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2546การศึกษาความเข้ากันได้ของส้มจุกและส้มโชกุนบนต้นตอส้มบางชนิดมงคล แซ่หลิม; สมปอง เตชะโต; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2543การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของต้นกล้าลองกอง (Lansium domesticum Corr.) ที่ได้จากการเพาะเมล็ดโดยใช้เทคนิค RAPD (Random amplified polymorphic DNA)จรัสศรี นวลศรี; สมปอง เตชะโต; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2545การศึกษาจำนวนโครโมโซม การแยกพันธุ์โดยเทคนิค RAPD และความเป็นไปได้ในการผสมข้ามระหว่างลองกอง ลางสาด และดูกูวิจิตต์ วรรณชิต; จรัสศรี นวลศรี; สมปอง เตชะโต; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2541การปรับปรุงพันธุ์มังคุดโดยวิธีชักนำการกลายพันธุ์ในหลอดทดลองสมปอง เตชะโต; มงคล แซ่หลิม; ราตรี สุจารีย์; วิทยา พรหมมี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2545การควบคุมขนาดต้นและการใช้ระยะปลูกชิดในการผลิตลองกองสายัณห์ สดุดี; สุภาณี ชนะวีระวรรณ; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2545การศึกษาความเข้ากันได้ของส้มจุกบนต้นตอส้มบางชนิดโดยใช้ไอโซไซม์และลักษณะทางสัณฐานวิทยาสมปอง เตชะโต; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2549การประเมินคุณภาพผลผลิตเพื่อการจัดชั้นคุณภาพผลลองกองสุภาณี ชนะวีรวรรณ; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์