Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 11641 (Search time: 0.054 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การประเมินความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลเครือข่ายภาคใต้รัตนา รองสวัสดิ์; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2545การพัฒนารูปแบบการบำบัดพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ด้วยทีมอาสาบำบัดด้วยวิธีบูรณาการแพทย์แผนไทย และการดูแลตนเองแบบแผนปัจจุบันในวัดแห่งหนึ่งเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2549สัมพันธภาพกับครอบครัว การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และความวิตกกังวลของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราชบุษรา ราชรักษ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2546การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตในภาคใต้สมพร อยู่ดี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2539ปัญหาในการวางแผนพัฒนาจังหวัดของหน่วยราชการส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาสายัณห์ อินทรภักดิ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2535การสำรวจชั้นน้ำใต้ดินด้วยวิธีวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้าย่อย ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานีสมยศ วิชชุวลัญช์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2002Ethical dilemmas experienced by nurses in intensive care units in Medan, IndonesiaSetiawan; Faculty of Nursing (Adult Nursing)
2549การสนับสนุนทางสังคม : ความต้องการ และการได้รับของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมตามการรับรู้ของผู้ป่วยและของครอบครัวสุภาพ ปิ่นทอง; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2550ความสัมพันธ์ระหว่างความมีวินัยในตนเองกับการเกิดอุบัติเหตุและการถูกจับกุม เนื่องจากการกระทำผิดกฎจราจรในการใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสงขลาภาวิณี ตันรังสรรค์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม; คณะศิลปศาสตร์ (พัฒนามนุษย์และสังคม)
2548ความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาเปรียบเทียบระหว่างระบบการกระจายยาแบบหนึ่งหน่วยการใช้และแบบหนึ่งวันการใช้ในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีศศิธร ลีลาสิริวิลาศ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)