Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 69 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2536ผลของการใช้ยากระตุ้นต่อปริมาณเนื้อยางในน้ำยางพาราไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; สมพร จันทเดช; อำพล ลักษมีวาณิชย์; อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2543สมบัติพลวัตเชิงกลของยางธรรมชาติในสถานะหลอมวิไลพร ลักษมีวาณิชย์; มนัส แซ่ด่าน; อลงกต วงศ์สุวรรณ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2525โครงการสงเคราะห์การปลูกยางทดแทน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแง่เจ้าของสวนยางขนาดย่อมสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; จงพิศ ศิริรัตน์; สมมาตร จุลิกพงศ์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2532ระบบวัลคาไนซ์ของน้ำยางที่ใช้กำมะถันเป็นตัวเชื่อมโยง เพื่อทำถุงมือทางการแพทย์บุญธรรม นิธิอุทัย; พรพรรณ นิธิอุทัย; ปรีชา ป้องภัย;
2546ผลิตภัณฑ์สายสวนปัสสาวะและสายน้ำเกลือจากยางธรรมชาติอรสา ภัทรไพบูลย์ชัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2532การเปรียบเทียบปริมาณสารตัวเร่งที่มีต่ออัตราการวัลคาไนซ์ยางที่อุณหภูมิต่าง ๆพรพรรณ นิธิอุทัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2532การเปรียบเทียบผลของอัตราเร่งของสารตัวเร่งในกลุ่มกัวนิดีนในการวัลคาไนซ์ยางพรพรรณ นิธิอุทัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2530ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารประกอบไธออลในยางพันธุ์ต่าง ๆจักรี วิจารณ์; วัลลี สุวจิตตานนท์; คณะวิทยาศาสตร์
2539เอนไซม์ไฮดรอกซีเมทิลกลูตาริลโคเอนไซม์ เอ ซินเทส ในน้ำยางพาราและการประยุกต์ใช้วัลลี สุวจิตตานนท์; สุรีย์ พีรภูติ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2543การแสดงออกของยีนต้านเชื้อรา (เบต้า-1, 3-กลูคาเนสและไคติเนส) ในยางพารานันทา เชิงเชาว์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี