Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-38 of 38 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการหน้ายางแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2560ความผันแปรของสภาพอากาศในฤดูกาลต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพปาล์มน้ำมันระวี เจียรวิภา; สายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2556การกระจายตัวของน้ำตาลซูโครสและกระบวนการเมแทบอลิซึมในน้ำยางบริเวณต้นยางภายใต้ระบบกรีดยางและสารกระตุ้นต่างกันในต้นยางอ่อนที่เปิดกรีดแล้วและต้นยางแก่รวีย์รัชต์ รักขันธ์; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; สายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2558การเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราโดยใช้แก๊สเอทธิลีนภายใต้ความแปรปรวนของภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยสายัณห์ สดุดี; จุรีรัตน์ รักขันธ์; Lacote, Regis; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการประเมินระดับธาตุอาหารหลักในดินและในใบยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอนและที่ลุ่มสุรชาติ เพชรแก้ว; สายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2556ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการผลิตยางพาราในจังหวัดสงขลา (ระยะที่2) : กรณีศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางสายัณห์ สดุดี; บัญชา สมบูรณ์สุข; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2557การศึกษาอิทธิพลของต้นตอยางพาราพันธุ์พื้นเมืองที่ต้านทานโรครากขาวกับกิ่งตายางพันธุ์ดีจรัสศรี นวลศรี; อิมรอเฮม ยีดำ; สายัณห์ สดุดี; รัชนีกร แก้วจุลกาญจน์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2559การใช้ระบบกรีดที่วันกรีดน้อยลงโดยใช้่สารกระตุ้นเพื่อลดการสิ้นเปลืองเปลือกของยางพาราสายัณห์ สดุดี; รวีย์รัชต์ รักขันธ์; Lacote, Regis; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์