Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-24 of 24 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2525โครงการสงเคราะห์การปลูกยางทดแทน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแง่เจ้าของสวนยางขนาดย่อมสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; จงพิศ ศิริรัตน์; สมมาตร จุลิกพงศ์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2543การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจในภาคใต้จงพิศ ศิริรัตน์; นันทพงศ์ ศักดิ์เรืองรอง; นงลักษณ์ ชูพูล; ยุพาวดี สมบูรณกุล; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; คณะวิทยาการจัดการ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถตามมาตรการศึกษาระหว่างประเทศของผู้ทำบัญชี คุณสมบัติของผู้ทำบัญชีและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างระหว่างประเทศสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาภาคใต้มัทนชัย สุทธิพันธุ์; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; พจนีย์ ดวงปัญญา; อรอนงค์ สัตยารักษ์; จันทรา สงทวน; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2540รูปแบบงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้พจนีย์ ลัภกิตโร; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ