Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-24 of 24 (Search time: 0.026 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ยุพาวดี สมบูรณกุล; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; จงพิศ ศิริรัตน์; เสาวณี จุลิรัชนีกร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2553การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารทะเลในภาคใต้สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; พจนีย์ ลัภกิตโร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถตามมาตรการศึกษาระหว่างประเทศของผู้ทำบัญชี คุณสมบัติของผู้ทำบัญชีและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างระหว่างประเทศสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาภาคใต้มัทนชัย สุทธิพันธุ์; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; พจนีย์ ดวงปัญญา; อรอนงค์ สัตยารักษ์; จันทรา สงทวน; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2540รูปแบบงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้พจนีย์ ลัภกิตโร; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ