Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 61-70 of 70 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานซึ่งใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ พ.ศ. ๒๕๔๗กระทรวงอุตสาหกรรม
2547ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา พ.ศ. 2547กระทรวงอุตสาหกรรม
2538ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม
2549ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองของหมอน้ําของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙กระทรวงอุตสาหกรรม
2551ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๑กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2548ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘กระทรวงอุตสาหกรรม
2555ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตแก้วและกระจก พ.ศ. ๒๕๕๕กระทรวงอุตสาหกรรม
2549ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๔๙กระทรวงอุตสาหกรรม