Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 70 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเพื่องรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2559เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดในประเทศไทยปาณทิพย์, เปลี่ยนโมฬี
2558การบริการจัดการด้านแรงงาน เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดาสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา
2558การค้าชายแดนไทยขมาเลเซีย ด้านจังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
2545โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมคณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2547การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรม สงขลากิตติศักดิ์, บุญทัศโร
2550แผนปฎิบัติการส่งเสริม SMEs ปี 2550-2554 จังหวัดพัทลุงสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
2548ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน กรณีการใชน้ํามันใชแล้วที่ผานกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะหเปนเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘กระทรวงอุตสาหกรรม
2549ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำ หนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๙กระทรวงอุตสาหกรรม
2552ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไข ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒กระทรวงอุตสาหกรรม