Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 37 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุม การรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕กระทรวงอุตสาหกรรม
2553ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณ สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2550ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง(Continuous Emission Monitoring Systems : CEMS) พ.ศ.2550กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2553ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๓กระทรวงอุตสาหกรรม
2550ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐กระทรวงอุตสาหกรรม
2550ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช้ แล้วของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๐กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2552ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒กระทรวงอุตสาหกรรม
2557ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำ หนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๗กระทรวงอุตสาหกรรม
2551ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตองจัดทํารายงานชนิดและ ปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2558ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. ๒๕๕๘กระทรวงอุตสาหกรรม