Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 26 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดลักษณะของน้ำมันที่ใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนน้ำมันเตากระทรวงอุตสาหกรรม
2544ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๔๔กระทรวงอุตสาหกรรม
2545ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 105 และลำดับที่ 106กระทรวงอุตสาหกรรม
2548ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘กระทรวงอุตสาหกรรม
2549ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองของหม้อน้ําโรงสีข้าวที่ใชแกลบเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๙กระทรวงอุตสาหกรรม
2545โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมคณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2547การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรม สงขลากิตติศักดิ์, บุญทัศโร
2548ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน กรณีการใชน้ํามันใชแล้วที่ผานกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะหเปนเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘กระทรวงอุตสาหกรรม
2549ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำ หนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๙กระทรวงอุตสาหกรรม
2545ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕กระทรวงอุตสาหกรรม