Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม
2539ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานใหมีคาแตกตางจาก ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม
2535กฎกระทรวงฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535กระทรวงอุตสาหกรรม
2539กฎกระทรวงฉบับที่ 11(พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535กระทรวงอุตสาหกรรม
2538ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม

Discover