Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-2 of 2 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การพัฒนาเทคโนโลยีแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมังคุดจังหวัดพัทลุงสำราญ สะรุโณ; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา; นลินี จาริกภากร; สุภาค รัตนสุภา; อริยธัช เสนเกตุ; ปัทมา พรหมสังคหะ; สัมพันธ์ เกตุชู; สุมณฑา ชะเลิศเพ็ชร; พันธ์ศักดิ์ อินทรวงค์; สมใจ จีนชาวนา; อำพา ขำประเสริฐ; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง
2556การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสาราญ สะรุโณ; นลินี จาริกภากร; อุดร เจริญแสง; ปัทมา พรหมสังคหะ; อาอีฉ๊ะ ละใบจิ; เสาวภาค รัตนสุภา; ไพเราะ เทพทอง; ชอ้อน พรหมสังคหะ; มานิตย์ แสงทอง; สมใจ จีนชาวนา; อริยธัช เสนเกตุ; เกียรติศักดิ์ ขุนไกร