Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การทดสอบประสิทธิภาพการปลูกผักไม่ใช้ดินประสพโชค, ตันไทย; ศรินณา, ชูธรรมธัช; อภิญญา, สุราวุธ; อาริยา, จูดคง; ลักษมี, สุภัทรา; นันทิการ์, เสนแก้ว
2550การวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีการใช้สารสกัดในการควบคุมเชื้อราอภิญญา, สุราวุธ; ปิยนันท์, สังขะไพฑูรย์; นันทิการ์, เสนแก้ว; ลักษมี, สุภัทรา; อรพรรณ, วิเศษสังข์
2552การประเมินสายพันธุ์เห็ดหอมที่เหมาะสมกับการเพาะในภาคใต้อภิญญา, สุราวุธ; ลักษมี, สุภัทรา; นันทิการ์, เสนแก้ว; อารยา, จูดคง
2553การวิจัยและทดสอบการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพริกที่มีศักยภาพ และเพิ่มมูลค่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนันทิการ์, เสนแก้ว; เขมมิการ์, โขมพัตร; อภิญญา, สุราวุธ; สาวิตรี, เขมวงศ์; ศรินณา, ชูธรรมธัช; อุดร, เจริญแสง; นลินี, จาริกภากร; ไพโรจน์, สุวรรณจินดา
2552การประเมินสายพันธ์ุเห็ดนางรมที่เหมาะสมกับการเพาะในภาคใต้ลักษมี, สุภัทรา; อภิญญา, สุราวุธ; อาริยา, จูดคง; นันทิการ์, เสนแก้ว