Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 28 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559มาตรฐานเรือภัตตาคารกรมการท่องเที่ยว
2557ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์กรมการท่องเที่ยว
2558ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานร้านอาหารฮาลาลขนาดเล็กเพื่อการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว
2557มาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก (สินค้าทั่วไป)กรมการท่องเที่ยว
2557พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรมการท่องเที่ยว
2557มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล-
2557พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว พ.ศ. 2550กรมการท่องเที่ยว
2557มาตรฐานเรือรับจ้างนำเที่ยวกรมการท่องเที่ยว
2556มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยกรมการท่องเที่ยว
2558ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย การจัดบริการในสถานประกอบการท่องเที่ยวสุขภาพกรมการท่องเที่ยว