Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 19 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2553กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2549รายงานการศึกษา โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2548โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาและการสร้างตัวชี้วัดระบบการพัฒนาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2556โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2547โครงการการจัดทำแผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; มูลนิธิ สิ่งแวดล้อมไทย ฝ่ายเมืองและสิ่งแวดล้อม
2557การจัดทำแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและป่าพรุควนเคร็งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2557โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและการจัดทำแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและป่าพรุควนเคร็งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2548โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการส่ิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; มหาวิทยาลัยทักษิณ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2547โครงการจัดทำมาตรการในการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียว ในเขตชุมชนอย่างยั่งยืนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม