Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการ โครงการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2550–2554สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2549คู่มือการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2549รายงานการศึกษา โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2548โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาและการสร้างตัวชี้วัดระบบการพัฒนาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2547โครงการการจัดทำแผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; มูลนิธิ สิ่งแวดล้อมไทย ฝ่ายเมืองและสิ่งแวดล้อม
2547แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2549โครงการจัดทำแนวทางการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทถ้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม; สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2548โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการส่ิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; มหาวิทยาลัยทักษิณ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2547โครงการจัดทำมาตรการในการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียว ในเขตชุมชนอย่างยั่งยืนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2548ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการที่โครงการหรือ กิจการสามารถขอรับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม