Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 75 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2553การจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสงิ่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2558แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2558-2564สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2554โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2559ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2557การจัดทำแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและป่าพรุควนเคร็งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2557โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและการจัดทำแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและป่าพรุควนเคร็งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2548โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการส่ิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; มหาวิทยาลัยทักษิณ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2557รายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 ระยะครึ่งแผน ( ภายหลังการประกาศใช้ 2 ปี )เอกชัย, ภาระนันท์; พัชรี, วีระนนท์; กิตติธัช, พรหมมินทร์; ยศพล, ณ นคร