Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 42 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559สำนักงบประมาณ
2558งบประมาณรายจ่าย จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ปี 2558สำนักงบประมาณ
2559งบประมาณรายจ่าย จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ปี 2559สำนักงบประมาณ
2558รายจ่ายงบลงทุน ปี 2558สำนักงบประมาณ
2557เอกสารงบประมาณ ปี 2557สำนักงบประมาณ
2555เอกสารงบประมาณ ปี 2555สำนักงบประมาณ
2554เอกสารงบประมาณ ปี 2554สำนักงบประมาณ
2559รายจ่ายงบลงทุน ปี 2559สำนักงบประมาณ
2554-12-19รายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2558-01-19ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 1/2558 เรื่อง กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ