Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 22 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพัทลุง ปี 2556สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
2556แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ.2556-2559สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15; สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14
2558-02-09การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสงขลาสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
2558-12รายงานผลการติดตามและประเมินผลระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ปี 2558สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
2558การจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
2549แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก (พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) พ.ศ.2550-2554สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
2558-07-23คู่มือการจัดการน้ำเสียจากอาคารประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกรมควบคุมมลพิษ
2553-03-21รายงานตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกสุขาภิบาลในพื้นที่รับผิดชอบ สสภ.16สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
2558-07-23คู่มือการจัดการน้ำเสียจากอาคารประเภทสถานศึกษากรมควบคุมมลพิษ
2558-07-23คู่มือการจัดการน้ำเสียจากอาคารประเภทโรงแรมกรมควบคุมมลพิษ