Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 70 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพัทลุง ปี 2556สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
2556แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ.2556-2559สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15; สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14
2558-02-09การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสงขลาสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
2558ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อใช้สนับสนุนงานบังคับใช้กฎหมายกระทรวงมาตรา 80 จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
2557คุณภาพน้ำคลองพะวงสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
2557คุณภาพน้ำคลองสาขาทะเลสาบสงขลา ปี 2547-2557สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
2557คุณภาพน้ำคลองสำโรง จังหวัดสงขลา ปี 2553-2557สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
2558คุณภาพอากาศ บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่ ปี 2549-2558สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
2551ระดับเสียงในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ปี 2549-2551สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
2558-12รายงานผลการติดตามและประเมินผลระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ปี 2558สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16