Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 28 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทวินามแบบลบที่มีความแปรปรวนเป็นฟังก์ชันพหุนามกำลังสองของค่าเฉลี่ยจิรภัทร ภู่ขวัญทอง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
2550การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Generalized Estimating Equations (GEEs) สำหรับข้อมูลการวิจัยระยะยาว : ผลของการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาและการให้อาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักและภาวะน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ในเด็กแรกเกิดถึง 2 ปีสุวัฒน์ชัย ดวงพัตรา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ; คณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์และสถิติ)
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์วรากร ลิ่มบุตร; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; Faculty of Science (Mathemetics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประมาณช่วงความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยใช้วิธีบูตสแตรปแบบแม่นตรงในตัวอย่างขนาดเล็กใกล้รุ่ง สามารถ; Faculty of Science (Mathemetics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2531ซอฟแวร์ในการผลิตตัวแปรสุ่มซึ่งมีการแจกแจงแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องอิว ไอยรากาญจนกุล; สมชัย ยืนนาน; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2541การศึกษาภาษาระบบฐานข้อมูลชนิดพีชคณิตสัมพันธ์อัชฌา ธีรเชษฐมงคล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2548เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ศึกษาจากผลทำข้อสอบแข่งขันรับทุนเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2545สมจิตร์ วิภาวีนุกูล; กัลยา นิติเรืองจรัส; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2549โครงการสำรวจความกังวลใจของคนไทยในภาคใต้บรรเจิด พฤฒิกิตติ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2535โปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์วากยสัมพันธ์อิว ไอยรากาญจนกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2549โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสตูลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; กัลยา นิติเรืองจรัส; วันชัย ธรรมสัจจการ; บรรเจิด พฤฒิกิตติ; อุไรรัตน์ พรหมหนู; ถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์