Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ความร่วมมือในการใช้ยาและพฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ในยุคของการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างถ้วนหน้ามาลี โรจน์พิบูลสถิตย์; ศันสนีย สินารักษ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2553ความชุก ลักษณะทางคลินิก และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะไขมันกระจายตัวผิดปกติในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านเอชไอวีที่มี Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors เป็นส่วนประกอบสุทธิพร ภัทรชยากุล; ชญานี แซ่ลิ้ม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2554ความชุกของกลุ่มอาการเมแทบอลิกในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงที่มี Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) เป็นหลักกมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; เพ็ญประภา พลับบดี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก