Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2530ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนภาคใต้อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; สุภาณี อ่อนชื่นจิตร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2535ผลการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาพยาบาล ต่อภาวะโภชนาการ การไปรับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของทารกและการวางแผนครอบครัวของมารดาเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอุมาพร ปุญญโสพรรณ; อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2535การสร้างมาตรฐานการพยาบาลในงานบริการอนามัยครอบครัวพรรณทิพย์ เพชรรัชตะชาติ; ศุภวรรณ มโนสุนทร; อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์