Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ประสบการณ์การใช้บริการสุขภาพทางเลือกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพัชรี คมจักรพันธุ์; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน)
2554การปรับสมดุลชีวิตในครัวเรือนข้ามรุ่นของผู้สูงอายุในภาคใต้พัชรี คมจักรพันธุ์; วรรณี จันทร์สว่าง; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2563ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการการยศาสตร์ต่อการดูแลตนเองและความรุนแรงของอาการข้อเข่าเสื่อมหรือปวดหลังส่วนล่างในผู้ประกอบการค้าแผงลอยสูงอายุพัชรี คมจักรพันธุ์; แสงอรุณ อิสระมาลัย; ชนนท์ กองกมล; กนกวรรณ หวนศรี; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้พัชรี คมจักรพันธุ์; ขวัญตา บาลทิพย์; ขนิษฐา นาคะ; ศิริวรรณ พิริยคุณธร; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์