Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ความหลากหลายและศักยภาพการเจริญเติบโตของพืชวงศ์ปาล์มภายใต้สภาพแวดล้อมสวนยางพาราในภาคใต้ระวี เจียรวิภา; สุรชาติ เพชรแก้ว; อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2555การใช้สารเมทิลไซโคลโพรฟีนและจิบเบอเรลลิค แอซิดก่อนและหลังเก็บเกี่ยวต่อการสุก คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลมังคุดลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์; อดิเรก รักคง; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2558การเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราโดยใช้แก๊สเอทธิลีนภายใต้ความแปรปรวนของภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยสายัณห์ สดุดี; จุรีรัตน์ รักขันธ์; Lacote, Regis; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2556ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการผลิตยางพาราในจังหวัดสงขลา (ระยะที่2) : กรณีศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางสายัณห์ สดุดี; บัญชา สมบูรณ์สุข; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2561อิทธิพลของปุ๋ยและน้ำต่อการฟื้นฟูต้นศรีตรัง (Jacaranda obtusifolia D.Don) หน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สุรชาติ เพชรแก้ว; ณัฐพล จันทรสว่าง; ประมวล หน่อสกุล; พลภัทร กูลฑล; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2556การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่นาร้างธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; ชัยรัตน์ นิลนนท์; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2556การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตน้ำมันสูง (ระยะที่ 3)ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; นิทัศน์ สองศรี; ประกิจ ทองคำ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาฝ่ายวิจัยและบริการ
2560ความผันแปรของสภาพอากาศในฤดูกาลต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพปาล์มน้ำมันระวี เจียรวิภา; สายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2559การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารากรกช นาคคนอง; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2561การปรับตัวลักษณะทางฟีโนไทป์และศักยภาพการเจริญเติบโตของต้นกาแฟโรบัสต้าที่ปลูกร่วมสวนยางพาราในจังหวัดสตูลระวี เจียรวิภา; บัญชา สมบูรณ์สุข; ชนินทร์ ศิริขันตยกุล; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์