Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 245 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552เครื่องต้นแบบผลิตไคโตซานคุณภาพสูงจากเปลือกกุ้งและกระดองปลาหมึกด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; ประชา สังหาญ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
2550ความเป็นไปได้การรักษาสภาพไม้ยางพาราด้วยน้ำส้มควันไม้ศรีวรรณ ศรีใส; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
2555การสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการหล่อฉีดโลหะแบบของเหลวและกระบวนการหล่อฉีดโลหะแบบกึ่งของแข็งนภิสพร มีมงคล; วรุณพร เชียรวิชัย; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2548การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในโรงอบ/รมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางอดิชาต เครือแป้น; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
2549การศึกษาศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลของประเทศไทยจุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
2550การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสกสรร สุธรรมานนท์; นิรชรา บุญญานุวัตร; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2547การศึกษาการสึกหรอของผิวเชื่อมพอกผิวแข็งเพื่อหาอายุการใช้งานด้วยลวดเชื่อมพอกแข็งชนิดต่าง ๆสุพร ฤทธิภักดี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2545การกลึงละเอียดอะลูมิเนียมและทองเหลืองด้วยใบมีดเพชรสถาพร จันทวี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2550การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปิดผนึกถุงนมสดพาสเจอร์ไรซ์ชนิดอ่อนสันติ ขำตรี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2548การพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตไม้ยางพาราอบแห้งชำนิ กิ่งแก้ว; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ