Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550อิทธิพลของอายุและระบบการเลี้ยงต่อองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติและโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อไก่พื้นเมืองไชยวรรณ วัฒนจันทร์; เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2552ผลของพันธุ์และระบบการเลี้ยงที่มีต่อสมรรถภาพการเติบโต คุณสมบัติทางกายภาพองค์ประกอบทางเคมี และโครงการระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อแพะไชยวรรณ วัฒนจันทร์; เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์; วันวิศาข์ งามผ่องใส; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2562โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อโคตุ๋นบรรจุในถุงทนร้อนเพื่อขยายตลาดอาหารจากเนื้อโคไทยเสาวคนธ์ วัฒนจันทร์; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2557ผลของสารทดแทนไขมันประเภทใยอาหารต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สวรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเนื้อไก่เศษเหลือจากการตัดแต่งเสาวคนธ์ วัฒนจันทร์; พิทยา อดุลยธรรม; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร