Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การปรับปรุงความใสของไวน์น้ำตาลโตนดด้วยไคโตแซนไพรัตน์ โสภโณดร; ชัยยุทธ์ นันท์วิฑิตพงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2540การประยุกต์ใช้ไคโตแซนในอุตสาหกรรมอาหารไพรัตน์ โสภโณดร; เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; สุทธวัฒน์ เบญจกุล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องสมบัติเชิงหน้าที่ของไคตินและไคโตแซนต่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารไพรัตน์ โสภโณดร; สืบศักดิ์ กลิ่นสอน; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ